ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΔΑΠ ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ Ε.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους γονείς τους και την κοινωνία.
Τα παιδιά είναι αθώα, ευάλωτα και εξαρτημένα. Είναι ακόμα περίεργα, ενεργητικά και γεμάτα ελπίδα.
Το μέλλον τους πρέπει να διαμορφώνεται μέσα σε αρμονία και συνεργασία. Να διευρύνονται οι
προοπτικές τους και να αποκτούν νέες εμπειρίες.
Η παιδική ηλικία πρέπει να είναι περίοδος χαράς και ειρήνης, παιχνιδιού, μάθησης και ανάπτυξης διότι
τα παιδιά είναι οι αυριανοί επενδυτές κάθε κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις δείχνουν
ότι η άποψη των παιδιών και το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων για τα παιδιά είναι περισσότερο ορατά
στις πολιτικές και διοικητικές διαδικασίες αλλά και στην καθημερινή ζωή.
Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ αποσκοπεί:
• Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, πέραν του σχολικού ωραρίου, σε ένα
περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από τη
δημιουργική απασχόληση
• Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού
• Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί
• Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

Άρθρο 2. ΣΥΣΤΑΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ» είναι δομή
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλαδή από 5 – 12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να
απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Σκοπός του ΚΔΑΠ «ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ» είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για
ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων
καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Άρθρο 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το ΚΔΑΠ «ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ» για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται
παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη
ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων
• Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, δημιουργικότητας και εν γένει εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
• Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
• Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
• Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι
πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές
και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες,
• Ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα
κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν: α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη
διαφορετικότητα, β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και
εκφοβισμού, γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού, δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής
συνείδησης, ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον, στ) στην ανάπτυξη
διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής, ζ) στην
ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης. Με αφετηρία
τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε δομή οφείλει να οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους
σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.
• Επίσης ως δημιουργική απασχόληση νοείται και τα: ρομποτική, χορός, θέατρο, μελέτη και
δημιουργική γραφή, γυμναστική, ξένες γλώσσες σε παιγνιώδη μορφή, σπαζοκεφαλιές, μουσική,
τέχνες κλπ

Άρθρο 4. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ» που βρίσκεται, στην οδό ΣΜΥΡΝΗΣ
17, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100, πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στο ΚΔΑΠ «ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ» εγγράφονται παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (5-12 χρόνων). Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς
μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, αντίστοιχης ηλικίας. Απαγορεύεται η εγγραφή παιδιών
εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του δήμου Καρδίτσας, της
Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση
εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην
περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η
οποία αιτιολογείται ειδικά.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα παιδιά:
Α. Ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Β. Ανέργων και εργαζομένων γονέων, καθώς και τα παιδιά οικονομικά αδύνατων οικογενειών,
προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (π.χ. παιδιά
ορφανά από δύο ή έναν γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά
που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) και
Γ. Όλων των υπόλοιπων κατηγοριών.
Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται κατά το χρόνο που ορίζεται από την ανωτέρω σχετική πρόσκληση.
Τα κριτήρια επιλογής – εγγραφής των επιχορηγούμενων τέκνων, προσαρμόζονται κάθε φορά στο
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή όπως τροποποιηθεί και
ισχύσει.
Επιπλέον, το Κέντρο απαιτεί τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα
του παιδιού.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την
οποία να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
• Αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης
Β. Για μη ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
• Αίτηση εγγραφής – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα
του παιδιού.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ο υπεύθυνος του κέντρου κρίνει απαραίτητο
• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαραίτητη
προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται:
Α) Για ωφελούμενους της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» αμέσως μετά
την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης
Β) Για μη ωφελούμενες της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» αιτήσεις
εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Άρθρο 6. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ΚΔΑΠ προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της
περιοχής.
Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του:
• κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος .
• Το Κέντρο μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις
τοπικές ανάγκες (Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021, ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021).
Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ
Δευτέρα 14:00-22:00 08:00-16:00 8 8
Τρίτη 14:00-22:00 08:00-16:00 8 8
Τετάρτη 14:00-22:00 08:00-16:00 8 8
Πέμπτη 14:00-22:00 08:00-16:00 8 8
Παρασκευή 14:00-22:00 08:00-16:00 8 8
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40 40

Το ΚΔΑΠ θα λειτουργεί σε δύο (2) βάρδιες για την ΕΕΤΑΑ που διαμορφώνονται όπως ακολουθεί:
• Για το χειμερινό ωράριο , δηλαδή από 14:00 – 22:00, ως εξής:
1. Α’ (μεσημεριανή) βάρδια: από 14.00 – 18.00, με φιλοξενία μέχρι 265 παιδιών
2. Β’ (απογευματινή) βάρδια: από 18.00 – 22.00, με φιλοξενία μέχρι 265 παιδιών
• Για το θερινό ωράριο , δηλαδή από 08:00 – 16:00, ως εξής:
1. Α’ (πρωινή) βάρδια: από 08.00 – 12.00, με φιλοξενία μέχρι 265 παιδιών
2. Β’ (μεσημεριανή) βάρδια: από 12.00 – 16.00, με φιλοξενία μέχρι 265 παιδιών
Σε κάθε βάρδια ορίζεται, ως ελάχιστο, η τετράωρη απασχόληση των παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών
σε κάθε βάρδια δε θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Κέντρο στελεχώνεται από:
Α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που
θα αναπτυχθούν, με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία απευθύνονται τα
Κ.Δ.Α.Π και θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της
αλλοδαπής. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. Οι τίτλοι
σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και επιδεικνύονται κατά τους
διενεργούμενους ελέγχους.
Από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου, ορίζεται Διευθυντής, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ. Ο Διευθυντής
ασκεί τα καθήκοντα της θέσης του επί πλέον των κυρίων εκπαιδευτικών καθηκόντων του και
συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.
Β. Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών (1 άτομο). Το προσωπικό καθαριότητας και
βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς
και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον Διευθυντή του Κέντρου.
Στο Κέντρο μπορεί να απασχοληθεί με συμβάσεις έργου και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα
με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο
ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται
ανά τετραετία.
Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα,
τετελεσμένα ή εν απόπειρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή
για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του
άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
Θέματα προσωπικού που αφορούν στα τυπικά προσόντα, μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει
και βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣΔΔΑ.
Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας, τις
ώρες λειτουργίας και τις ανάγκες του Κέντρου.
Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του
Διευθυντή δεν επιτρέπεται.
Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα
καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Άρθρο 8. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
• Η διεύθυνση επιβλέπει και κατανέμει ευθύνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όλα τα μέλη που
απασχολούνται στο ΚΔΑΠ για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και μεθοδική λειτουργία της δομής.
• Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να διαφυλάσσει προπάντων και να προασπίζει την ατομική και
ομαδική υγεία των παιδιών, να λειτουργεί και να συμπεριφέρεται ως εκπαιδευτικός, να προάγει
τις δεξιότητές τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων
εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής,
συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες
και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η
μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την
πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.
• Το προσωπικό επίσης φροντίζει και επιβλέπει, ως προς τον χρόνο, για την προσέλευση και την
παραμονή των παιδιών στη δομή, τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των
φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους.
• Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.
• Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν
στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και
εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος.
• Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.

Άρθρο 9. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
• Βιβλίο συμβάντων
• Παρουσιολόγιο παιδιών και μητρώο φιλοξενούμενων παιδιών
• Παρουσιολόγιο του προσωπικού του Κέντρου και κατάσταση προσωπικού

Άρθρο 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Α. Για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής», δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις προβλεπόμενες από
την Πράξη υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης.
Β. Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» ή για επιπρόσθετες, μη προβλεπόμενες από την Πράξη υπηρεσίες, ορίζεται
επιβολή μηνιαίας ή ημερήσιας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών.
Σε περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να συμφωνείται εγγράφως με τον
κηδεμόνα, πριν την έναρξη της εγγραφής.

Άρθρο 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του ΚΔΑΠ «ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ-ΜΠΑΡΟΥΤΑ» που δεν
συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του
Διευθυντή του Κέντρου και το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Άρθρο 12. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
1. Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι
δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή
κηδεμόνα.
γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν
συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.
δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών
και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας.
2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση δύναται να καλυφθεί με επόμενο παιδί στη σειρά
αναμονής.

Άρθρο 13. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στην εταιρεία ΚΔΑΠ ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ ΕΕ και με επωνυμία ΚΔΑΠ Τσιτσιμπίκου-Μπαρούτα ορίζονται: ως
ομόρρυθμο μέλος και διαχειρίστρια η Τσιτσιμπίκου Μαρία του Χρυσοστόμου και ετερόρρυθμο μέλος
η Μπαρούτα Ραφαηλία του Ευαγγέλου.

ρωτήστε μας στο facebook messenger